Open brief

College van B&W en gemeenteraad van Zaanstad

Postbus 2000

1500 GA Zaanstad

                                                                                            Zaandam, 10-8-2012

Geacht college, geachte raad,

Op 6 augustus jl. presenteerde de Nationale Ombudsman het rapport Strafregime, vreemdelingenbewaring of maatregel om uit te zetten (zie www.nationaleombudsman.nl voor de integrale tekst). Daarin stelde hij in ongewoon harde bewoordingen vast dat de Nederlandse vreemdelingendetentie inhumaan is.

Ook de Zaanse bajesboten worden enkele malen genoemd in zijn rapport. Allereerst kan daaruit worden opgemaakt dat de tussen Zaanstad en de Dienst Justitiële Inrichtingen gemaakte afspraken over een menswaardige opvang van illegalen aan boord van die boten weinig waard zijn.

Opvallend is verder de casus die de Ombudsman noemt op pagina 27 van zijn rapport. Hij beschrijft daar de lotgevallen van de Somalische heer Sadiq, die in 2011 zes maanden lang in een Zaanse bajesboot verbleef. De heer Sadiq is volgens de Ombudsman een asielzoeker. Op het moment dat hij in Zaandam werd opgesloten liep er een afspraak voor het opstellen van een asielaanvraag. Na een uitspraak van de rechter werd hij vrijgelaten uit de Zaanse bajesboot. Hij kreeg bovendien een schadevergoeding vanwege de onterechte hechtenis.

Navraag mijnerzijds bij de Nationale Ombudsman leert dat er ten aanzien van de heer Sadiq inderdaad sprake was van een asielzoeker, en dus niet van een illegale vreemdeling. Ook dit is niet conform de in 2006 gemaakte afspraken tussen Zaanstad en de DJI, waarin meermalen is vastgelegd en bevestigd dat er in de Zaanse bajesboten geen asielzoekers zouden worden opgesloten.

Mijn vraag aan u is of u nu (eindelijk) stelling gaat nemen tegen de almaar voortdurende misleidende DJI-praktijken, die keer op keer uitmonden in – ik citeer de Nationale Ombudsman – ‘een kil ontmoedigingsbeleid dat met het geestdodende karakter van de vreemdelingenbewaring vorm heeft gekregen’. Door in 2006 bindende afspraken te maken met de DJI heeft Zaanstad een verantwoordelijkheid op haar schouders genomen. Mijns inziens wordt het hoog tijd dat Zaanstad die verantwoordelijkheid gaat waarmaken.

Graag verneem ik of u naar aanleiding van de bevindingen in het Ombudsmanrapport stappen gaat ondernemen en zo ja, welke dat zijn.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Erik Schaap

Havenstraat 75

1506 PL Zaandam

1 gedachte over “Open brief”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *